Artikelindeks

Erhvervsejendomme større end 2.000 m2 :

Ved tilslutning af erhvervsejendomme med etageareal større end 2.000 m2 udgør anlægsbidraget kr. 17.100,00 ekskl. moms pr. påbegyndt 2.000 m2
 
Ved tilslutning af ejendomme udenfor vandværkets eksisterende forsyningsledninger gælder:
Enkeltliggende ejendomme pålægges at afholde meromkostningerne i forbindelse med anlæggelse af forsyningsledning fra vandværkets eksisterende forsyningsledning til ejendommens stikledning
 
Ved anlæggelse af nye forsyningsledninger udenfor vandværkets eksisterende forsyningsledningsnet til områder med grupper af enkelte ejendomme Gælder:
Meromkostninger, som forudsætter udbygning af forsyningsnettet til fremtidige naturlige forbrugere, beregnes forholdsmæssigt af ejendommene som tillægges forsyningsledningsbidraget eller opkræves som passagebidrag efter godkendelse af Roskilde Kommune
 
Ved udbygning af forsyningsnettet menes anlægsarbejder, hvor forsyningsnettet udbygges med mere end 10 meter forsyningsledning.
 
Uanset forbrugernes bidrag til udbygning af forsyningsledningsnettet, anlægges, ejes og vedligeholdes forsyningsledningsnettet af Herringløse Vandværk
 
Ved nye udstykninger gælder følgende, ved arbejdets praktiske udførsel:
 
Vinterforanstaltninger, både udvidede om omkostningsmæssige, afholdes af bygherren
 
Overskudsjord overtages og bortskaffes af bygherre
 
Ekstraudgifter i forbindelse med anlæg af ledningsnet i forurenet jord, betales af bygherren
 
Vandværket skal være en del af planlægningen, så anlæggelsen af ledningsnettet kan ske rationelt og bedst økonomisk for vandværket samt uden gene for forbrugerne
 
Anlæggelse af forsyningsledninger, stikledninger og jordledninger, skal dokumenteres og godkendes af vandværket