§1. Generelt.

Selskabet blev stiftet den 14.03.1907, som et interessentskab, med navnet  Herringløse Vandværk, med hjemsted i Gundsø kommune. Den 01.01.2016 ændrede Herringløse vandværk selskabsform til et andelsselskab med begrænset ansvar, herefter benævnt Herringløse Vandværk A.m.b.a. og har hjemsted i Herringløse, Roskilde kommune.

 

§2. Formål.

Selskabets formål er i overensstemmelse  med den til enhver tid gældende  vand-forsyningslov og det for vandværket  fastsatte regulativ at forsyne ejendomme  inden for vandværkets forsynings område med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsynings spørgsmål  samt deraf  afledte  forhold.

 

§3. Anlæg.

Selskabet anlægger og vedligeholder boringer, vandværk med behandlingsanlæg og pumper, samt hoved- og forsyningsledninger samt stikledninger til skel, eller til even-tuelle købers forsyningsledning inden for det fastlagte forsyningsområde.

 

§4. Ejendomsretten.

 Selskabet har ejendomsretten til hele vandforsyningsanlægget jvf. §3.

 

§5. Medlemmer.

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder / andelsboliger, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder / andelsboliger, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendomme.

 

§ 6. medlemmernes rettigheder.

Selskabets medlemmer har  ret  til at blive forsynet med vand på de vilkår, på de i regulativet fastsatte vilkår.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

 

§7. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

a. For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.

b. Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive en erklæring om: At han indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremkommer af vandværkets regulativ samt af nærværende vedtægter, som udleveres ved anmeldelsen. Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

 Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet.

Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet. Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt. Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved en tinglyst deklaration på ejendommen sikrer betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.

 

§8. Udtræden af selskabet.

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

 

§9. Levering til ikke-medlemmer (købere).

Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.

Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

 

§10. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem, samt købere i henhold til § 7, med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 15. februar.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 % af medlemmerne fremsætter skriftligt forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

 

 §11. Stemmeret og afstemninger.

Hvert medlem har én stemme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere 3 stemmer ved fuldmagter.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

På ordinær generalforsamling, såvel som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, på to på hinanden følgende general-forsamlinger, ordinær som ekstraordinær.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølg-ende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.

 

§12. Bestyrelsen.

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skifte- vis 3 og 2 medlemmer.

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen  er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, repa-ration og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen

.

§13. Indskrænkninger i vandleverancen. 

Havevanding samt vandsplid følger de i regulativet gældende regler:

Hverken medlemmer eller købere ( §7 ) der aftager vand, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand.

Forsyning til medlemmer eller lejere af vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, fastsat af bestyrelsen efter gældende praksis fra Foreningen af Vandværker i Danmark ( FVD ).

 

§14. Tegningsret.

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves generalforsamlings godkendelse, samt den samlede bestyrelses underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

§15. Regnskab.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggel-ser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af de af generalforsamlingen valgte revisorer.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

 

§16. Revisorer.

På hver ordinær generalforsamling vælges en revisor og en suppleant, begge valgt for to år, således at der altid er to revisorer og to suppleanter. Genvalg kan finde sted.

 

§17. Opløsning.

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Der som opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsynings mulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægts-ændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

 

§18. Ikrafttræden.

Selskabets vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen den : 01-01-2016 og træder i kraft den : 01.07.2019

Formanden: Lars Kim Thomsen

 

Hent vedtægterne her.