Artikelindeks

På denne side kan du finde gældende takster og gebyrer:

  Årligt bidrag

 Ekskl. moms

 Inkl. moms

 Fast årligt drift bidrag pr ejendom/bolig  Kr. 500,00 Kr. 625,00
 Pris pr. m3 Kr. 8,00 Kr. 10,00
 Vand fra brandhaner efter vandværkets skøn pr m3 Kr. 8,00 Kr. 10,00
 Miljøafgift til staten efter gældende takst p.t. pr. m3 Kr. 5,86  Kr. 7,33 
Drikkevandsafgift til staten pr. m3 Kr. 0,39 Kr. 0,49
Ubebyggede grunde med stophane Kr. 500,00 Kr. 625,00
     

Særlige gebyrer

   
Første rykkergebyr for manglende/for sen indbetaling Kr. 100 Momsfrit
Andet rykkergebyr for manglende indbetaling ”lukkebrev” Kr. 100 Momsfrit
Lukke gebyr ekskl. faktiske omkostninger ved lukning Kr. 500 Momsfrit
Genåbningsgebyr ekskl. faktiske omkostninger ved genåbning Kr. 500 Momsfrit
Gebyr for hindring af adgang til afregningsmåler Kr 200 Momsfrit
Byggevand for èn boligenhed. Større byggerier efter aftale Kr. 2.700 Kr 3.375
     

Tilslutningsbidrag (hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag samt stikledningsbidrag), betales i forbindelse ed ejendommens tilslutning  

 

 Hovedanlægsbidrag

 Ekskl. moms

 Inkl. moms

Hovedanlægsbidrag pr. boligenhed = 1 hovedanlægsbidrag Kr. 6.494,38 Kr. 8.117,98
     
Hovedanlægsbidrag for øvrige brugere    
Forbrug 501 – 1.000 m3 /år = 2 X hovedanlægsbidrag Kr. 12.988,76 Kr. 16.235,95
Forbrug 1.001 – 2.500 m3 /år = 3 X hovedanlægsbidrag Kr. 19.483,14 Kr. 24.353,93
Forbrug 2.501 – 5.500 m3 /år = 5 X hovedanlægsbidrag Kr. 32.471,90 Kr. 40.589,88
Forbrug 5.501 – 7.500 m 3 /år = 7 X hovedanlægsbidrag Kr. 45.460,66 Kr. 59.552,50
Forbrug 7.501 – 10.000 m3 /år = 8 X hovedanlægsbidrag Kr. 51.955,04 Kr. 64.943,80
     
Forsyningsledningsbidrag pr boligenhed * Kr. 8.687,50 Kr. 10.859,38
Stikledningsbidrag **   Kr. 9.734,00 Kr. 12.167,50
     

 

   * Forsyningsledningsbidraget er beregnet ud fra tilslutning af ejendomme til det eksisterende forsyningsnet. Såfremt ejendomme, som ligger udenfor det eksisterende forsyningsnet skal tilsluttes forsyningsnettet, henvises til tillægget til takstbladet.
 
** Stikledningsbidraget omfatter etablering af stikledning på Ø 32mm/40 mm og max længde på 12 meter fra forsyningsledningsnettet med stophanen umiddelbart udenfor skel, frostfri målerbrønd 1 meter indenfor skel, med tilhørende garniture. Ved stikledninger med andre dimensioner og længder, pålægges ejendommen at afholde meromkostningerne.

Erhvervsejendomme større end 2.000 m2 :

Ved tilslutning af erhvervsejendomme med etageareal større end 2.000 m2 udgør anlægsbidraget kr. 17.100,00 ekskl. moms pr. påbegyndt 2.000 m2
 
Ved tilslutning af ejendomme udenfor vandværkets eksisterende forsyningsledninger gælder:
Enkeltliggende ejendomme pålægges at afholde meromkostningerne i forbindelse med anlæggelse af forsyningsledning fra vandværkets eksisterende forsyningsledning til ejendommens stikledning
 
Ved anlæggelse af nye forsyningsledninger udenfor vandværkets eksisterende forsyningsledningsnet til områder med grupper af enkelte ejendomme Gælder:
Meromkostninger, som forudsætter udbygning af forsyningsnettet til fremtidige naturlige forbrugere, beregnes forholdsmæssigt af ejendommene som tillægges forsyningsledningsbidraget eller opkræves som passagebidrag efter godkendelse af Roskilde Kommune
 
Ved udbygning af forsyningsnettet menes anlægsarbejder, hvor forsyningsnettet udbygges med mere end 10 meter forsyningsledning.
 
Uanset forbrugernes bidrag til udbygning af forsyningsledningsnettet, anlægges, ejes og vedligeholdes forsyningsledningsnettet af Herringløse Vandværk
 
Ved nye udstykninger gælder følgende, ved arbejdets praktiske udførsel:
 
Vinterforanstaltninger, både udvidede om omkostningsmæssige, afholdes af bygherren
 
Overskudsjord overtages og bortskaffes af bygherre
 
Ekstraudgifter i forbindelse med anlæg af ledningsnet i forurenet jord, betales af bygherren
 
Vandværket skal være en del af planlægningen, så anlæggelsen af ledningsnettet kan ske rationelt og bedst økonomisk for vandværket samt uden gene for forbrugerne
 
Anlæggelse af forsyningsledninger, stikledninger og jordledninger, skal dokumenteres og godkendes af vandværket