1. Indledende bestemmelser.

1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning mv. (Vandforsyningsloven), jf. lovbekendgørelse nr 337 af 4. juli 1985, som ændret ved lov nr. 407 af 14 juni 1995 af Gundsø Kommune,efter forhandling med Herringløse Vandværk.

1.2. Bestemmelserne om fastansættelse af anlægs- og driftsbidrag, har hjemmel i vandforsyningsloven § 53 stk. 1. Anlægsbidrag omfatter bidrag til hovedanlæg, bidrag til forsyningsledningsnet, og bidrag til stikledning. Driftbidraget omfatter bidrag pr. m3 vand og eventuelt et fast årligt bidrag. Bidragene fremgåt af vandforsyningens takstblad.

1.3. Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter forbrug, har hjemmel i Miljø- og energiministeriets bekendgørelse af 14.juni 1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau jf. § 55 stk. 6.

1.4. Bestemmelserne om brandværnsforanstaltninger, har hjemmel i lov nr. 1054 af 23. december 1992 om civilt beredskab med seneste ændring ved lov nr. 380 af 14. juni 1995.

1.5. Bestemmelserne om installationsarbejders udfærdigelse ved autoriserede vandmestre, har hjemmel i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, som senest ændret ved lov nr. 936 af 29. december 1991

1.6. Når der ikke er tale om ejerlejlighedsforhold, angiver betegnelsen ejer i dette regulativ, grundejeren. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder, angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Hhis der på en ejendom med lejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om, at ejerforeningen er forpligtiget overfpr vandforsyningen, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser.

1.7. Ved en vandforsynings hovedanlæg forstås i dette reulativ dens indvindingsanlæg, råvandsledninger, vandbehanslingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet.

Ved vandforsyningens forsyningsledningsnet forstås ledningssystemet til transport af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendomme gennem direkte tilsluttede stikledninger.

Ved stikledning forstås ledningen fra en forsyningsledning til grænsen af vedkommende grund, herunder en eventuel afspærringsanordning på stikledningen.

Ved en jordledning på privat grund forstås stikledningens forlængelse fra grundens grænse til bebyggelsen på ejendommen.

1.8. Ejeren af en ejendom, der får vand fra vandforsyningen, skal underette brugerne af ejendommen om deres forpligtigelser efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig overfor vandforsyningen.