§1. Generelt

Selskabet, der er stiftet den 14.03.1907. er et interessentkab, hvis navn er Herringæse Vandværk, med hjemsted i Gundsø kommune. 

§2. Formål

Selskabets formål er - i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ - at forsyne ejendomme inden for vandvaerkets forsyningsomrade med godt og tiIstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmåi.

§3. Medlemmer

Selskabets medlemmer er tinglyste ejere af fast ejendom indenfor værkets forsyningsområde - som har underskrevet optagelseserklæring samt betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer, ved overdragelsen, var medlem af selskabet.


§4. Medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkar.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§5. Medlemmernes forpligteIser

a. For lån, som selskabet matte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligteser, hæfter medlemmerne solidarisk. Kreditorerne kan først holde sig til de enkelte interessenter, hvis det har vist sig umuligt at opnå dækning hos selskabet. Sekundært herefter interessenterne indbyrdes ligeligt.

b. Ethvert medlem skal ved sin indtraden i selskabet underskrive en erklæring om:

At han indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremkommer af vandværkets regulativ samt af nærværende vedtægter, som udleveres ved anmeldelsen.


Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelie lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er han (ved dødsfald hans bo), forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteformular indtræder i hans forpligtelser overfor selskabet. Sker dette ikke, mister han sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser. Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved en tinglyst deklaration på ejendommen sikrer betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforføgelse.

§6. Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske

 • Ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændigt matr. nr.), ved ekspropriation o.l. forudsat vandforbrugende virksomhed ophører.

 • Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen, ligesom ejendommens (medlemmets), andel af selskabets gæld skal indbetales.

 • Ved eksklusion af selskabet p.g.a. restance, der ikke har kunnet inddrives. Dog først efter udløbet af eventuelle i regulativet nævnte frister. Efter eksklusion afbrydes vandforsyningen, og såftfremt der senere ønskes vandforsyning til omhandlede ejendom, betragtes dette som nytilslutning.


Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afhoIdes af
medlemmet.

§7. Levering til ikke-medlemmer (købere).

Institutioner, som iflg. deres natur eller ejere af enkelte ejendomme som iflg. særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil - mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand.

Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra besternmelsen om andelsret og haeftelse. Nævnte afgift skal altid mindst dække den del af et medlems indskud, der medgår til hovedledningsbidrag, forsyningsledningsbidrag, bidrag til værket samt stikledningstiIansvar.

§8. Anlæg.

Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuel højdebeholder samt hoved- og forsyningsledninger.

For medlemmer, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning, dog jfr. regulativets bestemmelser herom.

Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget indenfor det i regulativet fastlagte forsyningsområde incl. stikledning til skel, også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private.

Pligten til vedligeholdelse og nøvendig fornyelse påhviler i samme ud-
strækning selskabet.

§9. Indskrænkninger i vandleverancen.

Eventuel havevanding foregår på de i regulativet fastsatte vilkår.

Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand iføIge. paragr. 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand. Jfr. iøvrigt regulativets bestemmelser.

Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.

Vandspild er forbudt, jfr. regulativet. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde af vandspild og/eller overtrædeIse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en afgift. Jfr. takstblad.

§ 10. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem, samt øvrige købere (§ 7), efter aftale med bestyrelsen.


Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne kommetil afgørelse, hvorfor evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand inden den 15. februar. Sådanne forslag skal udsendes med indkaldelsen.

På den ordinære generalforsamling foretages flg.:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om det forløbne år.
 3. Det reviderede regnskab forelægges.
 4. Budget for det kommende år fremlægges.
 5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
 6. Valg af revisor og suppleant.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Eventuelt.

Generalforsamlingen kan fastæette honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resumèi en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

§11. Stemmeret og afstemninger.

Intet medlem har mere end èn stemme pr. tilsluttet ejendom, vedkommende ejer.

Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end 3 fuldmagter.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.

Købere i henhold til paragr. 7, har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i debatten, men har ingen stemmeret.

Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves til beslutning af vedtægtsændringer afholdt to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor forslagene på den 1. afholdte generalforsamling kan vedtages med almindeligt flertal. På følgende generalforsamling kraeves 2/3 flertal.

§12. Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlernmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinaere generalforsamling afgår skiftevis 3 og 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted.


Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.


Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler forpåkrævede rejser vedrørende selskabet.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skæø nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Den har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.


Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget, skal forelægges generaIforsamlingen.


Bestyrelsen fastsaetter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstede værende medlemmer.

Ved afgang fra bestyrelsen udenfor orden, indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.


Suppleanter har ret til at overvære bestyrelsesmøder.

§13. Revisorerne.

På hver ordinær generalforsamling vælges en revisor og en suppleant, begge valgt for to år, således at der altid er to revisorer og to suppleanter.


§16. Tegningsret.

Selskabet tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsaetning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves generalforsamlingsgodkendelse.

Sådanne transaktioner underskrives af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.
Alle regninger skal inden udbetaling vaere attesterede af et medlem af bestyrelsen, jfr. dennes forretningsorden.

§15. Regnskabet.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.


Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlings valgte revisorer.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne.

§16. Opløsning

Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet.


Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige
stemmeberettigede stemmer derfor.

Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f .eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i paragr. 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

§17. Voldgift.

Hvis der opstår uoverensstemmelse mellem vandværket og et medlem, afgøøres denne af to voldgiftsmænd, en valgt af bestyrelsen og en af medlemmet. Kan disse ikke blive enige, vælges en opmand af en generalforsamling, som indkaldes i den anledning.

Voldgiftsmændene skal afgive deres kendelse inden 14 dage efter, at klagen er indgivet til dem.

 

§18. Ikrafttræden.

Selskabets vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen den 10. oktober 1989.


De træder i kraft ved vedtagelsen og erstatter dermed enhver tidligere vedtægt eller bestemmelse vedrørende I/S Herringløse Vandværk.

 Download vedtægterne herEjerforeningens vedtægter - I/S