Boringsnære beskyttelsesområder, er de arealer, hvor regnvand falder, siver ned gennem jordlagene og dannes til grundvand.

Grundvandet pumpes op og behandles genne simpel filtrering på et vandværk og omdannes således til drikkevand.

Filtrering sker typisk gennem et lukket filtersystem, hvor kvartssand, bakterieflora og beluftning (iltning), fjerne de organiske stoffer, som nitrat og metan samt okker (jernilte forbindelser). Denne simple filtrering, er den eneste lovlige behandling af grundvand, som er tilladt ved lov at anvende, for vandværker.

Såfremt der er anvendt pesticider på arealerne, eller anden giftstof forekommer, hvor grundvandet dannes, vil disse opløses i vandet under vandets passage gennem jordlagende og vise sig i grundvandet.

Pesticidrester og andre forekommende gifte i grundvandet, kan ikke fjernes fra drikkevandet gennem simpel filtrering. Derimod kan en del af stofferne fjernes ved udvidet filtrering (aktiv kul-filter), som kræver kommunens tilladelse at anvende. Såfremt kommunen giver tilladelse til udvidet filtrering, gives dette som dispensation i en kort periode, indtil der på anden vis, er skaffet rent grundvand.

De danske vandværker er gennem årene ramt af overskridelser af grænseværdier for indhold af stoffer, som ikke må forekomme i drikkevandet. således lukkes flere og flere boringer og situationen bliver kun værer.

Folketinget har, for at imødegå denne tilstand, hvor drikkevandsboringer lukkes, vedtaget en ændring i"Lov om vandforsyning" §13, der har medført en bekendtgørelse:  "Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning"

Bekendtgørelsen pålægger kommunerne at vurderer områderne indenfor kommunen i forhold til BNBO og udarbejde indsatsplaner i forhold til de opgaver direktivet foreskriver.

Roskilde kommune har besluttet, at hele kommunens areal, skal indbefattes af BNBO.

Roskilde kommune har også besluttet, at de fleste opgaver, som er beskrevet i direktivet, skal kommunens vandværker - herunder de almene vandværker, løse.

Hvert vandværk har fået en indsatsplan, hvor opgaverne, som ledelsen af vandværkerne skal løse, indenfor en tidsfrist (udgangen af 2022)

Læs "Lov om vandforsyning" her

Læs "Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning" her

Læs "Forslag til indsatsplan" her: Forslag til indsatsplan